Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem osobních údajů, kterým je Společnost DK OPEN, spol. s r.o., IČ: 48200620, se sídlem Jarošovská 1336, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec, DIČ: CZ48200620, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 2439, Telefonní kontakt: +420 384 361 636, Email: eshop@dkopen.cz pro:

 1. zasílání informací souvisejících se zbožím a službami, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
 2. vedení uživatelského účtu,
 3. zapojení se do věrnostního programu,

a to v konkrétním rozsahu, jak jsem uvedl při udělení tohoto souhlasu.

 1. Zpracovávané údaje
  Kupující dává souhlas ke zpracování těchto osobních údajů:
  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • adresa elektronické pošty
  • telefonní číslo
 1. Forma a délka zpracování
  Osobní údaje bude správce zpracovávat v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  Tento souhlas ke zpracovávání osobních údajů je udělen do odvolání.
 1. Poučení o právech
  1. Nákup zboží není podmíněn tímto souhlasem a kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle společnosti na adresu elektronické pošty eshop@dkopen.cz zprávu nebo tuto skutečnost oznámí společnosti telefonicky. Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.
  2. Kupující mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:
   • Právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 Nařízení; zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údajů společnosti a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromažďovány a zpracovávány);
   • Právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 Nařízení; zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány);
   • právo na opravu (právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají.);
   • Právo na výmaz - být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením);
   • Právo na omezení zpracování osobních údajů (právem na omezení zpracování osobních ú se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 nařízení);
   • Právo na přenositelnost osobních údajů (právem na přenositelnost osobních údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.);
   • Právo vznést námitku (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 nařízení).
  3. Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou kupujícího soukromého života, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.
  4. Kupující má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

© 2024 by