Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží Prodávajícího jeho zákazníkům prostřednictvím internetového obchodu www.dkopen.cz (dále jen e-shop).
Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícími a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Kupní smlouvy.
V otázkách, které smluvní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně neupravují odchylně, se vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí těmito Podmínkami a zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

II. Definice a výklad pojmů
Prodávající – společnost DK OPEN, spol. s r.o., IČ: 48200620, se sídlem Jarošovská 1336, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec, DIČ CZ48200620, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 2439.
Kupní smlouva – kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím.
Kupující – fyzická nebo právnická osoba uzavírající s Prodávajícím Kupní smlouvu bez ohledu na skutečnost, zda je podnikatelem či nikoliv.
Spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatel - ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
Objednávka – návrh na uzavření Kupní smlouvy, zaslaný Kupujícím Prodávajícímu.
Podmínky – tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále označovány též jako „VOP“.
Zboží – veškerý sortiment nabízený Prodávajícím Kupujícímu ke koupi prostřednictvím e-shopu.
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, Občanský zákoník je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách dále označován též jako „NOZ“

III. Uzavírání Kupních smluv
Jednotlivé Kupní smlouvy uzavřené na základě těchto VOP jsou uzavřeny až v okamžiku, kdy bude zaplacena kupní cena a prodávající akceptuje Objednávku Kupujícího, zpravidla Prodávající odešle Kupujícímu „Potvrzení objednávky“ formou e-mailu nebo SMS.
Veškeré Kupní smlouvy jsou uzavřeny pouze, pokud jsou oboustranně dohodnuty všechny podmínky smlouvy, přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se předem vylučuje ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ.
Každá Objednávka musí obsahovat určení druhu (objednací číslo a slovní název) a množství zboží, kupní ceny, termínu a místa převzetí zboží.
Každá Objednávka rovněž musí obsahovat identifikační údaje Kupujícího, u právnické osoby zejména obchodní firmu a adresu sídla, fakturační adresu, je-li odlišná, jméno a příjmení zástupce, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, u fyzické osoby zejména jméno a příjmení, adresu bydliště. Vždy je nutné uvést telefonní číslo a adresu elektronické pošty.
Objednávku činí Kupující vyplněním internetového formuláře.
Neobsahuje-li Objednávka všechny potřebné údaje, nebo v případě, kdy ji lze realizovat (co do množství, termínu, ceny nebo místa) pouze zčásti, dohodnou si Kupující s Prodávajícím další postup.

IV. Kupní cena
Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou uváděny ceny Zboží v české měně (Kč).
Ceny uvedené u jednotlivých Zboží jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny Zboží jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
Prodávající je oprávněn své ceny Zboží kdykoliv měnit. Změna ceny se nedotýká již uzavřených Kupních smluv.
Kupní cenu je nutno uhradit před dodáním zboží.
Prodávající zašle Kupujícímu fakturu na e-mailovou adresu Kupujícího. Fakturou se rozumí úplný daňový doklad s uvedením veškerých náležitostí dle příslušných právních předpisů.

V. Dodání Zboží
Prodávající je povinen dodat zboží do místa dodání Zboží v termínu ujednaném s Kupujícím.
Kupující je povinen převzít dodávku Zboží a potvrdit převzetí dodávky na dodacím listě.
Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží jiné osobě než Kupujícímu, v případě právnické osoby statutárnímu orgánu Kupujícího dle obchodního rejstříku či obdobné veřejné listiny nebo osobě, která předloží Kupujícímu zaslanou fakturu za nákup Zboží.
Osoba, která přebírá zboží, a nepředloží při přebírání Zboží Kupujícímu zaslanou fakturu za nákup Zboží, je povinna prokázat svou totožnost věrohodným způsobem.
Zboží Prodávajícího podléhá rychlé zkáze, v mnohých případech i velmi rychlé zkáze. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží bude Zboží uskladněno Prodávajícím po dobu minimální trvanlivosti Zboží nebo do data spotřeby Zboží. Po uplynutí těchto dob bude Zboží v souladu s platnými předpisy zlikvidováno.

VI. Záruky a reklamace
Prodávající poskytuje na zboží záruky uvedené v příloze č. 1 těchto VOP – Záruční a reklamační řád.
Povinnosti stran a další podmínky uplatňování odpovědnosti z vad zboží jsou rovněž uvedeny v příloze č. 1 těchto VOP – Záruční a reklamační řád.

VII. Vyšší moc
Žádná strana nenese odpovědnost vůči druhé straně, pokud je v prodlení s plněním kteréhokoliv nebo všech jejích závazků, pokud takové prodlení je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi mimo kontrolu této smluvní strany (vyšší moc). Strana, která se případu působení vyšší moci dovolává, je povinna bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou smluvní stranu o výskytu a zániku případu vyšší moci.
V případě výskytu případu vyšší moci se o dobu, po kterou trvá případ vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených smluvním stranám. Pokud případ působení vyšší moci trvá bez přerušení déle, než dva (2) měsíce, je dotčená strana oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy, a to písemným oznámením učiněným straně, která se případu působení vyšší moci dovolává.

VIII. Odstoupení od smlouvy
Kupující – Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v příloze č. 2 těchto VOP – Podmínky odstoupení spotřebitelem

IX. Ochrana autorských a průmyslových práv
Odesláním Objednávky ani uzavřením Kupní smlouvy Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů Prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v nabídkách Prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak.

X. Ochrana osobních údajů
Práva a povinnosti stran týkající se ochrany osobních údajů jsou rovněž uvedeny v příloze č. 3 těchto VOP – Zásady ochrany osobních údajů.

XI. Řešení sporů
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím Spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy Evropské komise.

XII. Závěrečná ustanovení
Prodávající je oprávněn jednostranně měnit v přiměřeném rozsahu znění VOP. V případě změn VOP je Prodávající povinen vyhlásit a uveřejnit jejich úplné znění. Na jednotlivé Kupní smlouvy, uzavřené před datem účinnosti změny, se použije to znění VOP, které bylo účinné k okamžiku uzavření Kupní smlouvy, a to i v případě, že plnění z Kupní smlouvy má být poskytnuto až po nabytí účinnosti nového znění VOP.
Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučena na právní vztahy řídící se těmito VOP.
Další nedílné součásti těchto VOP tvoří rovněž následující dokumenty:
Příloha č. 1 - Záruční a reklamační řád
Příloha č. 2 - Podmínky odstoupení spotřebitelem
Příloha č. 3 - Zásady ochrany osobních údajů

Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 1.8.2018.

V Jindřichově Hradci dne 1.8.2018.

 

Příloha č. 1 – Záruční a reklamační řád

I. Základní ustanovení
Tento Záruční a reklamační řád stanoví práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při uplatňování nároků z vad Zboží a vyřizování těchto nároků.
Tento Záruční a reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Podmínek nebo VOP) a tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy, uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Podmínky se na tento Záruční a reklamační řád vztahují v rozsahu, v jakém Záruční a reklamační řád nestanoví jinak. Na tento Záruční a reklamační řád se vztahuje výklad pojmů dle čl. II. VOP, pokud není v tomto Záručním a reklamačním řádu výslovně uveden výklad odlišný.
V otázkách, neupravených Kupní smlouvou, VOP a tímto Záručním a reklamačním řádem, se vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklý z uplatňování nároků z vad Zboží řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

II. Záruky
Prodávající poskytuje následující záruky na Zboží jím Prodávané za následujících podmínek:
Prodávané Zboží je Zboží podléhající zkáze, ve většině případů rychlé zkáze a je na něm uvedené datum spotřeby či minimální trvanlivosti. Kupující oprávněn uplatnit právo z vady nejpozději do data spotřeby či minimální trvanlivosti vyznačeného na obalu nebo uvedeného v popisu Zboží.
Záruční doba plyne do data spotřeby či minimální trvanlivosti vyznačeného na obalu nebo uvedeného v popisu Zboží.

III. Převzetí Zboží
Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména že bylo dodáno v množství, jakosti a provedení, vyplývajícím z Kupní smlouvy, z nabídky Prodávajícího a z obvyklého účelu, k jakému bývá obdobné Zboží používáno.
Kupující je povinen převzaté Zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí od Prodávajícího. Pokud Kupující zjistí jakékoliv poškození Zboží, bez odkladu sepíše zápis o škodě (reklamační protokol). Prohlídku Zboží je Kupující povinen učinit s vynaložením veškeré péče, kterou lze od něj očekávat s přihlédnutím k tomu, zda je podnikatelem, či spotřebitelem.
Vady Zboží, zjistitelné při převzetí Zboží, je Kupující povinen reklamovat neprodleně, nejpozději následující pracovní den od převzetí Zboží. Za vady zjistitelné při převzetí se považují vady množství a vady druhu Zboží (odlišný typ Zboží, než je sjednaný Kupní smlouvou, chybějící příslušenství apod.).
V případě, že Kupující nezjistí a nereklamuje vady, zjistitelné při převzetí ve lhůtě dle předchozího článku, ztrácí nárok na přiznání práv z vadného plnění ve smyslu § 2112 občanského zákoníku. To neplatí, pokud Prodávající o této vadě musel zjevně vědět při dodání Zboží Kupujícímu.

IV. Uplatnění nároků z vad Kupujícím – spotřebitelem
Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v Záruční době uvedené v čl. II. tohoto řádu.
Oprávnění Kupujícího uplatňovat práva z vad Zboží se nevztahují:

 • u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána;
 • na případy opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození;
 • u použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo již při převzetí Kupujícím;
 • na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

V případě, že Zboží má vady. Kupující je v takovém případě oprávněn uplatňovat následující nároky:

 • dodání nového Zboží bez vad, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady; v opačném případě (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady;
 • týká-li se vada jen oddělitelné součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti;
 • v případě odstranitelné vady, pokud Kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má Prodávající právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti; opakovaným výskytem vady se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň trojnásobný výskyt;
 • neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad či na výměnu součásti Zboží nebo na bezplatnou opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v nabídce nebo v Kupní smlouvě), anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

O vyřízení reklamace je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 2173 Občanského zákoníku a § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

 • datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
 • důvody reklamace;
 • způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;
 • výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (distributorem Zboží);
 • zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží), nebo;
 • zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.
Požaduje-li Kupující dodání nového Zboží bez vad, je Prodávající povinen mu nové Zboží zaslat až poté, co od Kupujícího vadné Zboží obdržel, anebo poté, co mu Kupující prokázal, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

V. Uplatnění nároků z vad Kupujícím – podnikatelem
Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vad, které Zboží vykazovalo v době přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se tyto vady projeví až později, nebo z vad, které na Zboží vznikly v záruční době.
V případě, že má Zboží vady, v důsledku nichž je Kupní smlouva porušena podstatným způsobem, je Kupující oprávněn požadovat:

 • odstranění vady dodáním nového Zboží bez vad nebo dodáním chybějícího Zboží;
 • odstranění vady opravou Zboží;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • odstoupení od smlouvy.

Za podstatné porušení Kupní smlouvy se považuje taková vada, o němž Prodávající již v době uzavření Kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by Kupující Kupní smlouvu neuzavřel, pokud by tuto vadu předvídal.
V případě, že má Zboží vady, v důsledku nichž je Kupní smlouva porušena nepodstatným způsobem, je Kupující oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že Prodávající vadu neodstraní včas nebo ji odmítne odstranit, je Kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy.
Požaduje-li Kupující dodání nového Zboží bez vad, je Prodávající povinen mu nové Zboží zaslat až poté, co od Kupujícího vadné Zboží obdržel, anebo poté, co mu Kupující prokázal, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

VI. Způsob uplatnění nároků z vad
Nároky z vad Zboží dodaného Prodávajícím je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího:

DK OPEN, spol. s r.o.
Jarošovská 1336
37701 Jindřichův Hradec
tel: +420 384 361 636
e-mail: eshop@dkopen.cz

VII. Vyřízení reklamace
Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím, nedohodne-li Prodávající s Kupujícím delší lhůtu. Tato lhůta se uplatní rovněž pro reklamace podané Kupujícím – podnikatelem, není-li v záručních podmínkách Prodávajícího sjednáno jinak. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zasláním reklamačního protokolu.
O vyřízení reklamace je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 2173 Občanského zákoníku a § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol

VIII. Závěrečná ustanovení
V případě, že by některé ustanovení tohoto Záručního a reklamačního řádu bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Reklamačního řádu nebo Kupní smlouvy.
V případě, že Prodávající tento Záruční a reklamační řád jednostranně změní, použije se na práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího z vad Zboží to znění Záručního a reklamačního řádu, které tvořilo součást Kupní smlouvy.

Tento Záruční a reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.8.2018.

V Jindřichově Hradci dne 1.8.2018.

 

Příloha č. 2 - Podmínky odstoupení spotřebitelem

1. Právo odstoupit od smlouvy
V případě, kdy ke sjednání smlouvy byl použit komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, nebo k uzavření smlouvy došlo mimo prostor obvyklý pro naše podnikání, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, v případě, kdy shora popsaným způsobem dojde k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.
S ohledem na charakter dodávaného zboží však nemůžete v souladu se zákonem odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání (zejména dorty) a o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (většina dodávaného Zboží). Ze zdravotních a hygienických důvodů nelze od smlouvy odstoupit poté, co bylo zboží Vámi převzato.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost DK OPEN, spol. s r.o., IČ: 48200620, se sídlem Jarošovská 1336, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec, tel: +420 384 361 636, e-mail: eshop@dkopen.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese společnost DK OPEN, spol. s r.o., Jarošovská 1336, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec nebo na adrese kterékoliv naší prodejny „DéKáčko“. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží námi dodávané většinou nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Maximální náklady spojené s vrácením zboží jsou odhadované ve výši 300 Kč.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V Jindřichově Hradci dne 1.8.2018.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: DK OPEN, spol. s r.o., Jarošovská 1336, 37701 Jindřichův Hradec

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Číslo objednávky:................................................………………………….

Datum objednání(*)/datum obdržení(*):  …………………………………..

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:.  …………………………….

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:..……………………………….......……...

Datum:…....……………………………………...............................................

 

…………………………………

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Příloha č. 3 - Zásady ochrany osobních údajů
Společnost DK OPEN, spol. s r.o., IČ: 48200620, se sídlem Jarošovská 1336, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec, DIČ CZ48200620, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 2439, Telefonní kontakt: +420 384 361 636, Email: eshop@dkopen.cz (dále jen “společnost“), v postavení správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní.
Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 1. Shromažďované údaje
  Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
  • telefonní číslo
  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • adresa elektronické pošty
 1. Účel zpracování osobních údajů
  Pro realizaci nákupu a dodání zboží na kupujícím určené místo, komunikaci s kupujícím a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona společnost potřebuje znát výše uvedené údaje. Tyto údaje společnost získá při objednávce zboží kupujícím a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje kupujícího získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů.
 1. Zpracování osobních údajů se souhlasem kupujícího
  1. Kupující může při objednávce udělit společnosti souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v části A pro účely:
   • vedení uživatelského účtu kupujícího,
   • zasílání informací kupujícímu souvisejících se zbožím a službami,
   • zasílání obchodních sdělení kupujícímu
  2. Nákup zboží není podmíněn souhlasem kupujícího
  3. Kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů pro účely uvedené v bodu 1 kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle společnosti emailovou zprávu na elektronickou adresu eshop@dkopen.cz nebo tuto skutečnost oznámí společnosti telefonicky. Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno právo společnosti zpracovávat osobní údaje pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující nebo případně je použít ke splnění právní povinnosti.
 1. Forma a délka zpracování osobních údajů
  Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod.), nejdéle však po dobu 10 let.
 1. Další zpracovatelé osobních údajů
  1. Osobní údaje jsou pro zajištění výše uvedených účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením a zákonem.
  2. Dalšími zpracovateli osobních údajů jsou externí účetní a IT technik, pokud společnost služeb těchto externích spolupracovníků využívá.
 1. Poučení o právech kupujícího
  Kupující má k zaručení ochrany jeho osobních údajů tato práva:
  1. Nesjedná–li společnost nápravu, má Kupující právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.
  2. Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého života kupujícího, v rozporu s Nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn).
  3. Právo vznést námitku (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 Nařízení).
  4. Právo na přenositelnost údajů (právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 Nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).
  5. Právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údajů společnosti a na znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromažďovány a zpracovávány).
  6. Právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány).
  7. Právo na opravu (právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 Nařízení, zejména pak právo požadovat, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají).
  8. Právo na výmaz - být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 Nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením).
  9. Právo na omezení zpracování (právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 Nařízení).

V Jindřichově Hradci dne 1.8.2018.

© 2024 by